สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

      วันที่ 13-14 เมษายน 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และนายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ พร้อมด้วยคณาจารย์ แผนกวิชาช่างอากาศยาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท Lufthansa Technical Training (LTT) เมือง Frankfurt และเมือง Hamburg  ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมบุคลากรด้านการบำรุงรักษาอากาศยานชั้นสูงที่มีชื่อเสียงและมีความทันสมัย  เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากว่า 60 ปี ตั้งอยู่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Frankfurt ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Hamburg ประเทศเยอรมนี ภายใต้โครงการความร่วมมือการศึกษาต่อและพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ในการนี้ ผู้บริหารของบริษัท Lufthansa Technical Training (LTT) ซึ่งประกอบด้วย

 1. Ms. Yvonne Meisenzahl, Head of Accounting & Controlling Sourcing Management
 2. Mr. Frank Kabuth, Quality Manager
 3. Mr. Holger Straub, Training Manager (Aircraft Type Training)
 4. Mr. Eike Nowiszewski, Training Development Manager
 5. Mr. Harald Frisch, Strategic Project Manager
 6. Mr. Levente Budai, Head of Sales (Asia)
 7. Ms. Sabine Dressbach, Dialogue & Event Marketing
 8. Mr. Michael Paarmann, Training Manager at LTT Hamburg

 

          ได้ให้การต้อนรับคณะของ สบพ. และบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขีดความสามารถของบริษัท Lufthansa Technical Training (LTT) และการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบำรุงรักษาอากาศยานในระดับอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนี ซึ่งใช้เป็นระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education Training Standards) พร้อมทั้งนำเสนอและหารือรายละเอียดด้านการเป็นที่ปรึกษาและการทำความร่วมมือระหว่างกัน

 

          นอกจากนี้ คณะของ สบพ. ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนที่ใช้ในการฝึกอบรมการบำรุงรักษาอากาศยานแบบเสมือนจริง (Virtual Aircraft Maintenance Training Devices) สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมการบำรุงรักษาอากาศยานเฉพาะแบบ (Aircraft Type Training) ณ บริษัท Lufthansa Technical Training (LTT) เมือง Frankfurt และเยี่ยมชมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมช่างบำรุงรักษาอากาศยานในระดับอาชีวศึกษา ณ บริษัท Lufthansa Technical Training (LTT) เมือง Hamburg ได้แก่

 

 1. ห้องเรียนภาคทฤษฎี (Theoretical Classroom)
 2. Avionics Workshop
 3. Hangar for Maintenance Training and Boeing B737
 4. Basic Practical Training Workshop
 5. Gas Turbine Engine Workshop

 

          การศึกษาดูงานครั้งนี้ นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดมุมมองให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทั้งยังนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดฝึกอบรมด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่่งขึ้น

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง