สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. นำนักศึกษาเข้ารับทุนฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

CATC Takes Students to Receive Scholarship for Training in the Logistics Personnel Development Project by the Department of Skill Development, Ministry of Labour.       

 

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้จัดการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านด้านโลจิสติกส์ (Logistics) กองวิชาบริหารการบิน  สถาบันการบินพลเรือน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศและวิชาเอกการจัดการท่าอากาศยานที่ได้รับทุนฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 30 คน เข้ารับใบประกาศนียบัตรกับ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ

      โดยกองวิชาฯ มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนส่งเข้าร่วมทดสอบ เพื่อขอรับทุนฝึกอบรมฯ และในขณะนี้ได้รับการฝึกอบรมฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ถือเป็นกิจกรรมการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อวัดขีดความสามารถทางการเรียนรู้ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ได้กำหนดเพิ่มเติม และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

 

      Previously, on September 10, 2020, the Ministry of Labour held the seminar on the direction of the logistics personnel development. The Aviation Management Training Division, CATC, took 30 CATC students studying in the fourth year of the Bachelor Technology in Aviation Program in Air Cargo Management and in Airport Management, to the Emerald Hotel, Bangkok, to receive certificates with Prof. Dr. Narumon Pinyosinwat, Deputy Minister of Labour. The 30 CATC students received scholarship for training in the Logistics Personnel Development Project by the Department of Skill Development, Ministry of Labour.                      

        The Aviation Management Training Division, CATC, had prepared students before sending them for the test to make a request for Logistics Personnel Development Scholarship. The CATC students completed the logistics personnel development training which was considered the activity to review the student’s learning outcomes. The activity was initiated to assess the learning ability and to apply gained knowledge in real-life situation. Students were prepared for entering into the aviation industry and logistics with efficiency and effectiveness in the future. Furthermore, the student preparation was in compliance with the producing procedure of qualified graduates with desirable characteristics as determined further by the Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) (Public Organization) and in compliance with the need of employers.

 

      

 

*********************************************** 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง