สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
The 56th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดและส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 15 พฤจิกายน พ.ศ. 2560 ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/