สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                   วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนและชี้แจงรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ของ สบพ. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำการประเมินตกลงร่วมกันถึงตัวชี้วัด ประเมินสมรรถนะของตนเอง พร้อมชี้แจงเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และเงื่อนไขเฉพาะของตัวชี้วัด  โดย สบพ. ได้รับเกียรติจาก ดร. อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้  ณ อาคารหอประชุม 2 สบพ. กรุงเทพฯ

 

*********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง