สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่(เบื้องต้น) เเละทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ขององค์กร ของที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระยะที่ 3 ของ สบพ. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

          สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่ ของผู้บริหาร และหัวหน้าของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการทำการประเมินตกลงร่วมกันถึงตัวชี้วัด ประเมินสมรรถนะของตนเอง พร้อมชี้แจงเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และเงื่อนไขเฉพาะของตัวชี้วัด  ทั้งนี้ สบพ. ได้รับเกียรติจาก ดร. อดิศัย กุญชร  ณ อยุธยา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ อีกด้วย

 

CATC Holds a Seminar to Listen to Feedback on the Results of the New Organizational Structure (Preliminary) and review the success indicators (KPIs) of the organization.

 

             On May 17, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening of a seminar at Rama Garden Hotel to hear the results of the new organizational structure (preliminary) and review the success indicators (KPIs) of the organization offered by consultants for Human Resource Management System Development Project Phase 3.

 

            The seminar was held to hear opinions of the Management and Director of each Division on the new organizational structure. KPI was set for assessment. The Management explained the goals and  criteria  for scoring and specific conditions of the KPI. Dr. Adisai Kunchorn Na Ayutthaya was invited to be a guest lecturer in this seminar.

 

 

***************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง