สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย
“ประชาธิปไตย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น” 
(Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects)

              สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับ บทความวิชาการและบทความวิจัย ที่เกี่ยวกับเรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) ผู้สนใจกรุณาส่งแบบฟอร์มส่งบทความ พร้อมกับบทความวิชาการมายังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โดยจะประกาศผลบทความที่ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง