สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สบค.) สถาบันการบินพลเรือน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ยกเครื่องเรื่องการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ด้วยระบบ KPI และ Competency” รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs : Key Performance Indicators) ในการประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและงานที่รับผิดชอบได้ ตลอดจนสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators ,Performance Indicators และ Competency ได้ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพมหานคร

 

 

CATC Organizes ” Measuring and Evaluating Organization Performances  by KPI and Competency System” course, Class 2

 

            On May 2, 2018, at CATC, Human Resources Bureau organized “Measuring and evaluating performances by KPI and Competency System” course, Class 2 to enhance knowledge and understanding of the concept and importance of the new performance management process, to use key performance indicators (KPIs) to assess performance in line with organizational goals and responsibilities and to  distinguish between key performance indicators, performance indicators and competency. The course was conducted by Mr. Thanudej Thani (Ajarn Ton), guest lecturer and management system and personnel development consultant.

 

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง