สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

         สำนักงานทรัพยากรบุคคล(สบค.) สถาบันการบินพลเรือน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ยกเครื่องเรื่องการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ด้วยระบบ KPI และ Competency” รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ สามารถกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs : Key Performance Indicators) ในการประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและงานที่รับผิดชอบได้ และสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators ,Performance Indicators และ Competency ได้

        ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมี อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารแอละการพัฒนาบุคลากร เป็นผู้อบรมหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพมหานคร

 

CATC Organizes ” Measuring and Evaluating Organization Performances by KPI and Competency System” course, Class 1

 

         On March 22, 2018, at CATC, Human Resources Bureau, CATC, organized ” Measuring and evaluating performances by KPI and Competency System” course, Class 1 to enhance knowledge and understanding of the concept and importance of the new performance management process, to use key performance indicators (KPIs) to assess performance in line with organizational goals and responsibilities and to  distinguish between key performance indicators, performance indicators and competency.

 

 

***************************************