สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Korea Civil Aviation Association (KCA) CATC Welcomes the Executives from Korea Civil Aviation Association (KCA)

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะจาก Korea Civil Aviation Association (KCA) นำโดย Mr. Sol Jung Assistant Research Engineer Aviation Research Department KCA และ Ms. Su Mi Lee Assistant Research Engineer Aviation Research Department KCA เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลจาก สบพ. ไปประกอบการวิจัยของ KCA ต่อไป จากนั้นเข้าเยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการNDT และ โรงฝึกปฏิบัติการ Rolls-Royce เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

         RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of Civil Aviation Training Center (CATC), and Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Division, Acting Vice President of Academic Affairs, together with executives and lecturers, welcomed the delegates from Korea Civil Aviation Association (KCA), led by Mr. Sol Jung, Assistant Research Engineer from Aviation Research Department, KCA, and Ms. Su Mi Lee, Assistant Research Engineer, Aviation Research Department, KCA. The delegates from KCA attended the lecture on the operations of CATC and exchanged knowledge on work operations with CATC in order to use CATC information in the KCA research. Then, the delegates from KCA visited the NDT Lab and Rolls-Royce Lab on October 15, 2019, at CATC, Bangkok.

 

 

***********************************************