สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมหลักสูตร การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร เเละสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ อีกต่อไป

 

CATC Organizes Knowledge Management Course (KM)

 

     CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening of Knowledge Management course (KM) held on March 28-29, 2018 at CATC. The course aimed to provide participants with knowledge and understanding of knowledge management within the organization and to apply it on the job.

 

 

***************************************