สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

             พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในกิจกรรม “KICK OFF โครงการ 5 ส รวมใจพัฒนา สบพ. ให้ก้าวไกล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 9 มกราคม ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ สบพ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวคิดในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้แต่ละหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรม 5 ส อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ บุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อีกด้วย

 

 

CATC organizes “KICK-OFF Project with 5 Sor. Standards for Overall Organizational Improvement.

 

             On January 9, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the “KICK-OFF project with 5 sor. Standards for improving organization which was also joined by executives, lecturers and staff.

       

         The objective of the Project is to provide staff with better understanding and give necessary guidance on the concept of 5 Sor. activity, which is an important part in developing the concept of standardization in the workplace and is a starting point for the development of quality management system in accordance with government policy. Each department will have to follow these standards to enhance the efficiency of management by implementing 5 Sor. methodology: clearing up, organizing, cleaning, standardizing, training and discipline. It is the prefect tool to improve the efficiency of employees, workplace systems and environment.

 

***************************************