สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ

…………………………………..

          ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตามประกาศฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ ไปแล้ว นั้น

          สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1   ดังนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 

1.  นายณัฏฐ์ธนชญา  เยี่ยงกลาง

2.  น.ส.เรวดี  วารีย์

3.  น.ส.ดวงพร  ศุกระเศรณี

4.  น.ส.ณัฏฐ์พิชา  จันทร์ศรี

5.  น.ส.ขวัญวรา  ชลายนเดชะ

6.  น.ส.ธนิภัทร์  สิริธนัง

7.  น.ส.ปทุมมาส  เข็มแก้ว

8.  นายจาตุรนต์  พ่วงนาคพันธุ์

9.  ว่าที่ ร.ต.หญิง พัทธ์ธีรา  ไทเดโชธนเศรษฐ์

10.  น.ส.จุฬาลักษณ์  โพธิ์ศรี

11.  น.ส.ชนานันท์  ลาภภิญโญพิพัฒน์

12.  นายสราวุธ  มาธุพันธ์

13.  น.ส.ทิพย์ยาดา  พูลสวัสดิ์

14.  น.ส.ดนิตา  สถานสถิต

15.  น.ส.ทิพย์สุดา  สร้อยสาย

16.  น.ส.ชาคริยา  เผือกผ่อง

17.  น.ส.จิตละดา  ศรีวิสุทธิ์

 

 

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2556           

เวลา  09.00 – 12.00  น.         

สอบข้อเขียน

 

– วิชาเฉพาะตำแหน่ง   และวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

   

สถานที่สอบ    

ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  ห้อง 123 อาคาร 1ชั้น 1