สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

                                ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน

…………………………………..

 

                        ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน  และกำหนดการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน

ลงวันที่  17  มกราคม  ๒๕๕6  ไปแล้ว นั้น

                        สถาบันการบินพลเรือน  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  และกำหนดการสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน    ดังนี้

ลำดับที่ 

1. นางสาวกนกวรรณ  ขนอม

2. นางสาวกมลวรรณ  บุญอาสาสกุล  

กำหนดการสอบคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์                  

วันที่   11  กุมภาพันธ์  2556

: เวลา  10.00 – 10.30  น.

 

สถานที่สอบ

ห้อง  200  อาคาร  1

บทความที่เกี่ยวข้อง