ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์   สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

………………………………..

                   ตามที่  สถาบันการบินพลเรือนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์   สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน ตามประกาศฯ  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555  ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้  สถาบันการบินพลเรือน ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว  ปรากฏไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว