สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน 

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ  สังกัด แผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง

…………………………………..

 

                   ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและกำหนดการสอบข้อเขียน  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ  สังกัด แผนกพัสดุ  สำนักการเงินการคลัง  ลงวันที่  17  มกราคม  ๒๕๕6  ไปแล้ว นั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนซึ่งมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุ  สังกัด แผนกพัสดุ  สำนักการเงินการคลัง  ดังนี้

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก