สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานบัญชี สังกัด แผนกบัญชี  สำนักการเงินการคลัง

…………………………………..

 

                   ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และกำหนดการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานบัญชี  สังกัด แผนกบัญชี  สำนักการเงินการคลัง

ลงวันที่  17  มกราคม  2556  ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้  การดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นลงแล้ว  ปรากฏ ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งดังกล่าว