สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด  สังกัด แผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

…………………………………..

 

ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและกำหนดการสอบข้อเขียน  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด  สังกัด แผนกการตลาดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน  ลงวันที่  17  มกราคม 2556 ไปแล้ว นั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนซึ่งมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  และกำหนดการสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด  สังกัด แผนกการตลาดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน  ดังนี้

 

  1. นางสาวรุ่งนภา  สุขเกษม
  2. นายพงษ์ศักดิ์  ธงรัตนะ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่   11  กุมภาพันธ์  2556

: เวลา  13.30 น.

                    

สถานที่สอบ      ห้อง  200  อาคาร  1  ชั้น 2  สถาบันการบินพลเรือน