สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก

ตำแหน่งบุคลากร 1 สังกัด สำนักงานทรัพยากรบุคคล

…………………………………..

                        ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตามประกาศฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ในตำแหน่งบุคลากร 1  สังกัด สำนักงานทรัพยากรบุคคล ไปแล้ว นั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากร 1  ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

1.  นายฉัตรชัย  พุ่มพันธ์                                 2.  นายภวิษณ์  วรเลิศ             

3.  น.ส.พิมพิศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร                  4.  น.ส.ดนิตา  สถานสถิตย์

5.  น.ส.กัญญาณัฐ  ประสพไทย                         6.  น.ส.พัชรินทร์  ต้นโพธิ์

 

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

วันที่  28  มกราคม  2556

เวลา  09.00 – 12.00  น.                   สอบข้อเขียน

                                                 –  วิชาเฉพาะตำแหน่ง   และวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

      สถานที่สอบ                                    –  ห้องเรียนรวม 1