สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

     ตำแหน่งบุคลากร 1 สังกัด สำนักงานทรัพยากรบุคคล

…………………………………..

                        ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกตามประกาศฯ  ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ในตำแหน่งบุคลากร 1  สังกัด สำนักงานทรัพยากรบุคคล ไปแล้ว นั้น

                         สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งบุคลากร 1  ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

น.ส.พิมพิศา  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร             

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันที่  11 กุมภาพันธ์  2556         

– เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป        

สถานที่สอบ                                  

ห้องประชุม 200  อาคาร 1  ชั้น 2