สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน สังกัดสำนักการเงินการคลัง   

…………………………………..

 
          ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการเงิน  สังกัดสำนักการเงินการคลัง  ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและกำหนดสอบสัมภาษณ์ฯ  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2556 ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  คือ

นายวัฒพงษ์   ปุนนารักษ์

          ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์