สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน 

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่งบุคลากร 1 สังกัด สำนักงานทรัพยากรบุคคล

…………………………………..

 

         ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งบุคลากร 1  สังกัด สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ไปแล้ว นั้น

         บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  ดังนี้

นางสาวพิมพิศา  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร

           ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์