สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน   

…………………………………..

 

          ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน  ตามประกาศฯ ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2556 ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  คือ


นางสาวกนกวรรณ  ขนอม

 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  หากพ้นกำหในดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์