สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

      ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนงานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด 

      ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.catc.or.th/ITACG