สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

            นางสาวอนัญญา สิทธิคง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Systems : EIS) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและยกระดับบุคลากรของ สบพ. ด้าน IT โดยมี ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจิน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

 

***********************************************

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง