สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรครูการบิน (Instructor Pilot) ประกอบด้วยหลักสูตรครูการบิน-เครื่องบิน Instructor Pilot – Airplane Course (IP-A) รุ่นที่ 18 และหลักสูตรครูการบิน-เฮลิคอปเตอร์ Instructor Pilot – Helicopter Course (IP-H) รุ่นที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบ่งเป็น ทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและ    ทุนส่วนตัว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคพื้น และฝึกภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

 

********************************************* 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง