สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR ตั้งแต่ปี 2535 และได้มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ STP (Standardized Training Packages)จำนวน 3 หลักสูตร จนกระทั่ง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการเป็น TRAINAIR PLUS  สบพ. ก็ได้เข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ICAO ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2555 ซึ่ง สบพ.ก็ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิกและได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองในการประชุมสัมมนา The First TRAINAIR PLUS Global Symposium เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์