สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้รับความเห็นชอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO)  สำนักงานใหญ่ ประเทศแคนาดา ให้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร ICAO TRAINAIR PLUS / Training Developers Course รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2556 อำนวยการฝึกอบรมโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ Mr.Fernando Marrero de Armas จากประเทศสเปน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่  อ.พวงรัตน์      พิสุทธินันทคุณ หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน โทร. 0 2272 6105 หรือ อีเมล์ puangrat@catc.or.th  หรือ http://www.icao.int/safety/TrainairPlus/Pages/Sechedule2012.aspx