สถาบันการบินพลเรือนผ่านการประเมินมาตรฐานการฝึกอบรม การเป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ในวาระที่ 2 จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

ICAO TRAINAIR PLUS term2

ICAO TRAINAIR PLUS term2

ICAO TRAINAIR PLUS term2

ICAO TRAINAIR PLUS term2

ICAO TRAINAIR PLUS term2