สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

หลักการและเหตุผล

            เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายมุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จึงเป็นภารกิจสำคัญที่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สามารถที่จะดำเนินการสนับสนุนและสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค

            ในการนี้ สบพ. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานของ ICAO TRAINAIR PLUS Programme ซึ่งเป็นมาตรฐานในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) เมื่อปี 2011 เพื่อให้หน่วยงานด้านการฝึกอบรมของรัฐภาคี (Contracting States) ได้มีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน โดยมีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นหน่วยให้การรับรองมาตรฐานในการดำเนินการฝึกอบรม ประกอบกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการบินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐภาคีต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากรให้สอดคล้องและทันต่อสภาวการณ์

           การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฝึกอบรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ สบพ. มีศักยภาพในการจัดระบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนด
อันส่งผลต่อการยอมรับและความเชื่อมั่นในศักยภาพของ สบพ. จาหน่วยงานเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการเป็นหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางด้านการบินที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฝึกอบรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ ICAO TRAINAIR PLUS Programme ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO)
 2. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพ และภาพลักษณ์ขององค์กร ในการเป็นศูนย์กลางแห่ง
  ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO)
 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มี
  การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฝึกอบรมกับ
  องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ผลที่ได้หลังผ่านการประเมินได้รับศักดิ์และสิทธิ์เป็น Full Member

โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

 1. สามารถดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมของ สบพ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตาที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) กำหนดไว้ในโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS Programme
 2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในศักยภาพของ สบพ. ด้านการเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นที่ประจักษ์และชัดเจน
  มากยิ่งขึ้น ต่อหน่วยงานและองค์กรในอุตสาหกรรมการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 3. ได้รับความร่วมมือในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สบพ. ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางด้านการบินที่มีกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO)
 5. สร้างโอกาสเชิงธุรกิจให้แก่ สบพ. ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม พร้อมเป็นการขยายฐานทางการตลาดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น