สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

     ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการบิน ได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสอบทดลองหลักสูตร ICAO STP: Normal Operations Safety Observer (NOSO) – ATC ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ณ อาคาร D ห้อง D302 สถาบันการบินพลเรือน

       ตามที่ สบพ. ได้เข้าร่วมโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินการฝึกอบรมให้มีคุณภาพ สบพ. จึงมีการพัฒนาหลักสูตรด้วยระเบียบวิธี (Methodology) ของ ICAO ในการพัฒนาหลักสูตรแบบ ICAO Standardized Training Package: STP อย่างต่อเนื่อง

    โดยกิจกรรมตรวจสอบทดลองหลักสูตรถือเป็นขั้นตอนท้าย ๆ ของการพัฒนาหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้งานหลักสูตรก่อนการปรับแต่งครั้งสุดท้ายและส่งให้ ICAO พิจารณารับรองและส่งเข้าบรรจุเป็นหลักสูตรฝึกอบรมในฐานข้อมูล (Library) ของ ICAO ต่อไป

    หลักสูตร Normal Operations Safety Observer (NOSO) – ATC เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาผู้สังเกตการณ์สถานีและการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทำนายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดต่าง ๆ ในอนาคต ช่วยให้หน่วยงานผู้ให้บริการการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Service Provider: ANSP) สามารถดำเนินกระบวนการ Normal Operation Safety Survey: NOSS ในขั้นต้น นำไปสู่การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) ของการปฏิบัติงานของ ANSP ต่อไป

     การตรวจสอบทดลองหลักสูตรที่ สบพ. พัฒนาขึ้นใหม่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ ผู้แทนจาก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รวม 13 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ จากประเทศสเปน Mr. Aurelio Vázquez Ventura ทำหน้าที่ผู้สอน (Instructor) และมี Mr. Fernando Marrero de Armas จาก ICAO ได้ทำหน้าที่ผู้ตรวจหลักสูตร (Course Validator) เป็นผู้ตรวจสอบที่ให้คำปรึกษา กำกับ ดูแลกิจกรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีของ ICAO ด้วย

        โดยในพิธีเปิดกิจกรรม ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและขอบคุณหน่วยงานทั้งสี่แห่งที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของ สบพ. ที่จะยกระดับการเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินระดับต้น ๆ ของภูมิภาค  สบพ. จึงสนับสนุนโครงการด้านมาตรฐานการฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น EASA และรวมถึงโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ด้วย

        สำหรับหลักสูตร STP: NOSO – ATC นี้ พัฒนาโดย นายอาคม จดแตง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน นางสาวพีร์ สุนันทารอด และ นายภานุวัฒน์ ผูกทอง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริการการบิน เมื่อผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองและบรรจุเข้าฐานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม (Training Package Library) ของ ICAO แล้วจะถือว่าเป็นหลักสูตร STP หลักสูตรที่ 3 ของ สบพ. และ อาจารย์ภานุวัฒน์ ผูกทอง จะได้รับการรับรองจาก ICAO ให้เป็น ICAO Qualified Course Developer: IQCD เป็นคนที่ 3 ของ สบพ. ด้วย

 

       CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony of the ICAO STP: Normal Operations Safety Observer (NOSO) – ATC held on September 9-13, 2019 at building D, room D302.

       CATC has joined ICAO TRAINAIR PLUS program to raise the standard of course development and training and it has adopted ICAO methodology to continuously develop the ICAO Standardized Training Package: STP.

       The course evaluation and testing are the last step in the course development before final adjustment and sending it to ICAO for certification and to develop as a training course in ICAO’s library.

      Normal Operations Safety Observer (NOSO) – ATC course is a training course for station observers and air traffic control operators to predict the likelihood of future errors and enable the Air Navigation Service Provider (ANSP) to perform the Normal Operation Safety Survey: NOSS leading to the strengthening of Safety Management System of the ANSP’s operations.

     The course testing was participated by air traffic controllers, representatives from the Royal Thai Air Force, Navy, the Civil Aviation Authority of Thailand and Aeronautical Radio of Thailand Limited. Air traffic control experts from Spain, Mr. Aurelio Vázquez Ventura was invited to be an Instructor and Mr. Fernando Marrero de Armas from ICAO is the course validator providing advice and overseeing activities in order to be in compliance with ICAO procedures.

     In the opening ceremony, CATC President gave welcoming speech to participants and thanked the four agencies for sending their personnel to participate in the activity. Ho also talked about CATC’s vision of becoming a leading aviation training institute in the region. CATC therefore supports various training such as EASA and the ICAO TRAINAIR PLUS project.

    The STP: NOSO – ATC course was developed by Mr. Arkhom Jodtang, head of the Aviation Human Resources Development Center, Miss Pee Sunantharod and Mr. Panuwat Pooktong, ground instructor, Aeronautical Services Training Division. After the validation and being certified in ICAO Training Package Library, it will be the 3rd STP course by CATC and Mr. Panuwat Pooktong will be CATC’s 3rd ICAO qualified course developer: IQCD.

 

***********************************************