สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         นายอาคม จดแตง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน และนางสาวพีร์ สุนันทารอด ครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ได้รับ “การรับรองคุณสมบัติเป็นนักพัฒนาหลักสูตรของ ICAO ในโครงการ TRAINAIR PLUS” หรือ เรียกโดยย่อว่า “ICAO Qualified Course Developer” (IQCD) ซึ่งผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าว จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO Training Course Developers (ICAO TDC) เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และทำการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการของ ICAO TRAINAIR PLUS อ้างอิงตาม ICAO Document No. 9941 เมื่อหลักสูตรผ่านการการรับรองจากโครงการแล้วนักพัฒนาหลักสูตรเจ้าของผลงานสองท่านจึงได้รับการรับรองคุณสมบัติ (Certified) จากโครงการดังกล่าว

        ในฐานะสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS นั้น จำเป็นต้องมีนักพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดคุณสมบัติของ สมาชิกโครงการระดับ FULL Member และ Regional Training Centre of Excellence (RTCE) ประจำอยู่อย่างน้อย 2 คน เพื่อเป็นการรับประกันว่าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนนั้น เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และควบคุมคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบินตามมาตรฐานสากล

        สำหรับหลักสูตร On-the-job Training Instructor for Air Traffic Control (059/149/ATC OJTI OJTI for ATC) ที่ สถาบันการบินพลเรือนได้พัฒนาล่าสุดนั้น เป็นความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Subject Matter Expert) จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรจาก ICAO เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินการ จนสำเร็จเป็นหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศให้มีความสามารถทำหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติแก่นักเรียนฝึกหัดควบคุมการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองและนำเข้าสู่ระบบของ ICAO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เป็นผลให้สถาบันการบินพลเรือนสามารถเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว และในกรณีที่สมาชิกโครงการซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินจำนวน 102 แห่ง มีความประสงค์จะนำหลักสูตรไปใช้ในการฝึกอบรม สถาบันการบินพลเรือนก็จะได้รับค่าลิขสิทธ์ในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวด้วย

 

***********************************************