สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ศูนย์ทดสอบภาษา

สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย

ศูนย์ทดสอบภาษา
ICAO Language Proficiency Testing Center
Tel: +66 2 617 7115
E-mail: lptc@catc.or.th
เว็บไซต์ https://www.catc.or.th/Test/