สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดอบรมหลักสูตร ICAO : International Air Law  แบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) รุ่นที่ 1

CATC Holds the ICAO: International Air Law Training Course Via Virtual Classroom, Class 1. 

 

   องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) แสดงความความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร International Air Law ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ที่จัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 การจัดอบรมหลักสูตร International Air Law ในรูปแบบ Virtual Classroom ครั้งแรกของ ICAO และ สบพ.

     ซึ่งเป็นหลักสูตรในโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันช่วยให้หน่วยงานสามารถเตรียมพร้อมบุคลากรให้ได้รับความรู้ในแบบวิถีใหม่  และช่วยประหยัดงบประมาณในการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยมีสถาบันการบินพลเรือนเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

     ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้สอนที่ได้รับการรับรองจาก ICAO จำนวน 2 คน ได้แก่ Prof. Ludwig Weber และ Mr. Artur Eberg หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนรวม 11 คน แบ่งเป็นทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จำนวน 7 คน ทุนจากบริษัท AC Aviation จำนวน 1 คน ทุนส่วนตัวจำนวน 1 คน และทุนจากสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 2 คน

     สำหรับหลักสูตร ICAO : International Air Law  มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวคิดและเนื้อหากฎข้อบังคับของกฎหมายการบินสากล สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าอบรม องค์กร ตลอดจนการดำเนินงานด้านการบินของประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายการบินสากล

 

      International Civil Aviation Organization (ICAO) took an opportunity to congratulate on personnel who completed the International Air Law Training Course conducted by CATC, from August 31 – September 4, 2020. The International Air Law Training Course was conducted in the form of virtual classroom for the first time, witnessed by ICAO and CATC.    

      The International Air Law Training Course was the Course under the ICAO TRAINAIR PLUS Project which was suitable for the current situation. It helped agencies to prepare their personnel in terms of gaining new knowledge about New Normal and to save budget in sending personnel for training abroad. The CATC was responsible for conducting the training and achieving the goals of the training course.         

      The International Air Law Training Course was honored to have 2 instructors qualified by the ICAO, namely Professor Ludwig Weber and Mr. Artur Eberg. The aforementioned Course was attended by 11 participants comprising of 7 participants funded by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), 1 participant funded by AC Aviation Company Limited, 1 participant personally funded by himself and 2 participants funded by the CATC.     

      The ICAO: International Air law Training Course’s objectives were to allow participants to learn about concepts, ideas, and contents of the international air law and regulation, to apply knowledge regarding regulations and procedures in supporting operations and implementations according to duties and responsibilities of the Course participants and agencies, and to operate works regarding the country’s aviation to comply with the international air law.     

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง