สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดอบรมหลักสูตร Human Performance for Aircraft รุ่นที่ 8

CATC Holds the Human Performance for Aircraft Maintenance Training Programme, Class 8.

 

        วันที่ 19 กันยายน 2563 พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Human Performance for Aircraft Maintenance รุ่นที่ 8 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 สำหรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรตามโครงการภายใต้การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเพิ่มทักษะและศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนของ Human Performance for Aircraft Maintenance อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

 

      ในโอกาสนี้ นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Human Performance for Aircraft Maintenance รุ่นที่ 8 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน แบ่งเป็น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 9 คน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน 10 คน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จำนวน 2 คน และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จำนวน 7 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

      On September 2020, FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President for Academic Affairs of CATC, presided over the Human Performance for Aircraft Maintenance Training Program, Class 8, which was held from September 19 – 20, 2020. The aforementioned Training Program. The aforementioned Program was in compliance with the Project under the Memorandum of Understanding (MOU) between CATC and the Office of the Vocational Education Commission (VEC) signed on September 21, 2017. Objectives of the MOU were to build up cooperation in the development of personnel in the field of aircraft maintenance to comply with the standards and the same direction, and to enhance personnel’s skills and competencies to gain knowledge and understanding in the part of Human Performance for Aircraft Maintenance which would create more efficiency and effectiveness in duty performance.           

 

      On the occasion, Mr. Wirojana Noyvilai, Director of Aircraft Maintenance Training Division, presided over the Certificate Awarding Ceremony for participants who completed the Human Performance for Aircraft Maintenance Training Program, Class 8. There were 28 participants attended the Aircraft Maintenance Training Program, comprising of 9 participants from Samutprakan Technical College, 10 participants from Ubon Ratchathani Technical College, 2 participants from Khon Kaen Industrial and Community Education College, and 7 participants from Don Mueang Technical College. The aforementioned Ceremony was held on September 20, 2020, at CATC, Bangkok. 

 

*********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง