สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดงานในโครงการ การจัดการปัจจัยมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการจราจรทางอากาศ (Human Factros in Air Traffic Control) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบินของสถาบัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ระดับสากลอันนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง