ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 1 สังกัดแผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน