ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน