ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา สังกัดแผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ