ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ต.พนักงานซ่อบำรุง สังกัดแผนกอาคารและสถานที่