ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดสำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย