ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา