ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน