ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 1 สังกัดแผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน