ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น