ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งนายทะเบียน 1 สังกัด แผนกทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ