ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้เฉพาะต่ำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดแผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน