ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 สังกัด แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย สังกัดสำนักเทศโนโลยีสารสนเทศการบิน