ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ กองวิชาบริหารการบิน และตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาการจัดการท่าอากาศยาน สังกัดกองวิชาบริหารการบิน