ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นพนักงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และข้อปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน 1