ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลา สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา